Kjøpsvilkår

1. Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

  • Vision Healthcare Nordic AS
  • Postboks 138, 1417 Sofiemyr
  • Telefon: 32 21 60 60
  • Besøksadresse: Strandveien 30, 1366 Lysaker Org.nr: 878 637 712

Personen må være fylt 18 år for å bli kunde hos Vision Healthcare Nordic AS.

2. Abonnement uten bindingstid og kjøpsforpliktelse

Det skal være enkelt og greit å handle hos oss. Vision Healthcare Nordic AS selger produkter på løpende abonnementsbasis, og du får derfor forsendelsene direkte levert i postkassen din, slik at du er sikker på å aldri gå tom for kapsler. Den første forsendelsen som inngår i abonnementet, blir levert innen 10 dager etter bestilling og videre i henhold til valgt levereringsfrekvens, uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid.

Ved oppsigelse avsluttes abonnementet med virkning fra neste utsendelse. Vær vennlig å gi beskjed til kundeservice på angitt telefon for raskest ekspedering av oppsigelsen, og i god tid innen utsendelse av neste levering. 

Introduksjonstilbudet gjelder kun nye kunder og for én husstand. Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende. Vi leverer kun til norske adresser.

3. Plus – medlemsklubb med bare fordeler

Ved ditt første kjøp, får du som kunde hos oss et gratis medlemskap i fordelsklubben PLUS. Som kunde mottar du eksklusive kundefordeler, rabatter og VIP-tilbud via brev, telefon og e-post, for å bli informert om våre tilbud og medlemsklubb fordeler fra Vision Healthcare Nordic AS.

4. Fleksibel levering

Vi sender våre forsendelser i avtalt leverings-frekvens med Posten. Dersom leveringstids-punkt ikke følger av bestillingsløsningen, skal vi leverere uten opphold og senest innen 30 dager fra din bestilling. Levering anses skjedd når du, eller din representant, har overtatt varen.  Ved tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrrelse og vekt. Ved forsinket levering kan du etter omstendigheterne holde kjøpesummen tillbake, kreve levering, erstatning eller heving av avtalen.

Vi har varer på lager, men om det unntaksvis skulle være en utsolgtsituasjon, vil dette bli kommunisert tydelig på bestillingssider for det aktuelle produktet.

5. Betaling

Dersom produktet selges på faktura behøver ikke å betale på forskudd, vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser. Du har 20 dagers betalingsfrist fra fakturadato så fremt ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesren-teloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Dersom produktet selges på kortbetaling vil kortet du bestiller med bli trukket i henhold til abonnomentsbetingelsene.

6. Vår kundeservice er der for deg

Vår kundeservice hjelper deg gjerne alle hverdager mellom kl. 08.00-16.00. Gjelder henvendelsen din en konkret bestilling, vil vi besvare den i løpet av 2 arbeidsdager.

7. 14 dagers ubetinget angrerett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din aller første forsendelse, dvs. angreretten gjelder kun første forsendelse i abonnementet. For at angreretten skal kunne være gjeldende, må produktet være uåpnet og returneres til oss i samme mengde og stand som ved mottakelse. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, forpakningen er brutt, eller varen har gått ut på dato, må du dekke verditapet. Varen skal sendes i retur innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt.

Dersom du går fra denne avtalen (angreretten gjelder kun første forsendelse i abonnemen-tet), skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Det er kun returrett på den første leveransen du får. De neste varene er identiske med den første varen, og det er derfor ikke returrett på de forsendelsene du mottar etter første leveranse.

MERK:  Abonnementspakke som returneres utover angreretten kan bli sendt tilbake til deg og bli belastet med et ekstra omkostningsgebyr på totalt kr 198,  for å dekke våre kostnader ved håndtering av returen.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerett-skjemaet som følger med i første forsendelse. Ta kontakt med oss for å få tilsendt en returseddel. Ønsker du å ta i bruk angreretten eller har spørsmål, kan du kontakte vår kompetente kundeservice.

8. Full reklamasjonsrett

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Reklamasjons-retten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler må kjøper dekket eventuelle fraktkostnader. Tilbakebetaling ved godkjent reklamasjon vil skje innen 14 arbeidsdager. Ved en eventuell tvist, skal Forbrukerklageutvalgets avgjørelser følges.

9. Priser

Alle priser er inkludert mva. og eventuelle miljø gebyrer. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om vesentlige prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft.  Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementsteg-ning/oppsigelse, ettersom de gjelder kun nye kunder og for én husstand.

10. Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller på  www.forbrukerradet.no.

11. Vi følger personvernloven for å sikre deg som kunde

Vi behandler alle personopplysninger i hen-hold til personopplysningsloven og regnskapsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet.

Vision Healthcare Nordic AS er underlagt taus-hetsplikt om personopplysninger. Utlevering av opplysninger til utenforstående utover ovennevnte parter kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysnin-ger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.

For mer informasjon om behandling av per-sonopplysninger kontakt kundeservice som vil hjelpe deg.

12. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

13. Forbehold og ansvarsbegrensninger

Vision Healthcare Nordic AS tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproble-mer som skyldes forhold utenfor Vision Healthcare Nordic AS’ kontroll. Vision Healthcare Nordic AS tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje). Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

14. Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

15. Tilbakebetaling ved e-handel

Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra Vision Healthcare Nordic AS.

Avtalevilkårene er oppdatert og vil få virkning for alle inngåtte og nye avtaler.

Sist oppdatert 01. februar 2023